تاریخ انتشار :

آگهی مزایده زمین های تنیس (7 قطعه) موسسه پیام

آگهی مزایده عمومی شماره 1401/01 (دو مرحله ای)

موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام در نظر دارد زمین های تنیس (7 قطعه) خود را مطابق شرایط عمومی، طرح قرارداد و شرایط فنی و اختصاصی از طریق مزایده عمومی  و در قالب عقد اجاره به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از کلیه اشخاصی که موضوع فعالیت آنها با موضوع مزایده مطابقت دارد و دارای مجوز لازم از مراجع ذیربط می باشند دعوت میگردد با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریزی و رعایت شرایط   و موارد ذیل با مراجعه به موسسه به نشانی تهران- خیابان شریعتی– بالاتر از چهارراه قدوسی –روبروی پارک اندیشه –ورودی11 واحد حقوقی پیام، اسناد مزایده را دریافت نمایند:

1- تاریخ درج آگهی روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 می باشد.

2- مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی بمدت 5 روز لغایت پایان وقت اداری مورخ 1401/07/02

3- مهلت تسلیم پاکات مزایده: بمدت 9 روز از تاریخ 1401/07/03 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1401/07/11

4- فیش خرید اسناد مزایده: مبلغ 3/000/000 ریال واریز به حساب شماره 01832010029058225501 نزد پست بانک شعبه شهید فلاحی بنام موسسه

5- سپرده شرکت در مزایده: به یکی از دو روش ذیل میباشد:

1-5- ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ یک میلیارد ریال  بنام موسسه، از یکی از بانکهای معتبر و دارای مجوز با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید

2-5- فیش واریز نقدی به مبلغ یک میلیارد ریال به حساب شماره 01832010029058225501 نزد پست بانک شعبه شهید فلاحی بنام موسسه

تبصره: استرداد وجوه واریزی مطابق شرایط عمومی میباشد.

6- زمان بازگشایی پاکات:

پاکات الف و ب در تاریخ 1401/07/12و پاکت ج در تاریخ 1401/07/17

7- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد.

8- مزایده گزار در رد یا قبولی یک یا تمام پیشنهادات مختاراست.

9- مزایده گزار در انتخاب مناسب ترین پیشنهاد اختیار تام دارد.

10- کمیسیون با وصول حد اقل یک پیشنهاد نسبت به موضوع بررسی واتخاذ تصمیم خواهد کرد.

کمیسیون معاملات موسسه فرهنگی ورزشی و رفاهی پیام

تماس با شماره : 42340160
کد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
برای این مطلب هنوز نظری درج نشده است
×