تاریخ انتشار :

آگهي مزايده عمومي شماره 95/3(دو مرحله اي)

موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام در نظر دارد رستوران شماره یک و دو خود رابصورت توامان و مطابق شرایط عمومی،طرح قرارداد و شرایط فنی و اختصاصی از طریق مزایده عمومی  و در قالب عقد اجاره به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از کلیه اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت آنها با موضوع مزایده مطابقت دارد و دارای مجوز لازم از مراجع ذیربط می باشند دعوت میگردد با دردست داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریزی و رعایت شرایط  و موارد ذیل با مراجعه به موسسه به نشانی تهران-خیابان شریعتی نرسیده به سید خندان ورودی شماره 10 وزارت ارتباطات طبقه دوم، واحد حقوقی اسناد مزایده را دریافت نمایند:

1-تاریخ درج آگهی روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 2 و 95/12/01 می باشد.

2-مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 95/12/01 بمدت 7 روز

3-مهلت تسلیم پاکات مزایده:بمدت 10 روز از تاریخ 95/12/07 لغایت پایان وقت اداری مورخ 95/12/16

4-فیش خرید اسناد مزایده:مبلغ 500/000 ریال واریز به حساب شماره 01832010029058213701نزد پست بانک شعبه شهید فلاحی بنام موسسه

5-سپرده شرکت در مزایده:به یکی از دو روش ذیل میباشد:

1-5-ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 120/000/000 ریال از یکی از بانکهای معتبر و دارای مجوز با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید

2-5-فیش واریز نقدی به مبلغ 120/000/000 ریال به حساب شماره 01832010029058213701 نزد پست بانک شعبه شهید فلاحی بنام موسسه

تبصره: استرداد وجوه واریزی مطابق شرایط عمومی میباشد.

6-زمان بازگشایی پاکات:

پاکات الف و ب در تاریخ 95/12/17 و پاکت ج در تاریخ 95/12/21

7-هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد.

8-مزایده گزار در رد یا قبولی یک یا تمام پیشنهادات مختاراست.

9-مزایده گزار در انتخاب مناسب ترین پیشنهاد اختیار تام دارد.

10-حداقل یک پیشنهاد واصله ملاک اتخاذ تصمیم میباشد.

 

                                                               کمیسیون معاملات موسسه فرهنگی ورزشی و رفاهی پیام

کد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
برای این مطلب هنوز نظری درج نشده است
×