باشگاه پیام| اعضا هیئت مدیره
مهندس مهدی راسخ

مهندس مهدی راسخ

ریاست هیئت مدیره

مهندس محمود خسروی

مهندس محمود خسروی

نائب رئیس هیات مدیره  

مهندس حسین نعمتی

مهندس حسین نعمتی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مهندس لطیف وصلی

مهندس لطیف وصلی

عضو هیات مدیره

دكتر حسین ملک

دكتر حسین ملک

بازرس قانونی هیات مدیره  

×