باشگاه پیام| اعضا هیئت مدیره
مهندس مهدی راسخ

مهندس مهدی راسخ

رئیس هیئت مدیره    

مهندس محمود خسروی

مهندس محمود خسروی

نائب رئیس هیات مدیره  

مهندس حمید عباسی

مهندس حمید عباسی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

مهندس لطیف وصلی

مهندس لطیف وصلی

عضو هیات مدیره  

دكتر حسین ملک

دكتر حسین ملک

بازرس قانونی هیات مدیره  

×