مجموعه تفریحی گردنه حیران

به ازای هر یک کارت پیام یکه تله گابین و سورتمه مورد استفاده دارندگان کارت پیام قرار می گیرد. مواردی از جمله سورتمه، زیپ لاین ، کارتینگ ، ترامبو ، بانجی جامپینگ ( مخصوص کودکان) و استخر با قایق الکترونیکی ( مخصوص کودکان ) جهت استفاده هزینه به صورت نقدی محاسبه می گردد.
×