مرکز مشاوره و روان‌شناختی نیک اندیشان

مرکز مشاوره نیک اندیشان در زمینه های زیر فعالیت میکند ۱-مشاوره ۲-آموزش گروهی -مشاوره به دوصورت فردی مانند-وسواس-اضطراب-خشم -خود شناسی کودک ونوجوان- ومشاوره:زوج درمانی -روابط بین فردی مانند کودک ووالد وخانواده ۲-گروههای اموزشی همانند -تحلیل رفتار متقابل TA -انتخاب پذیرش مسئولیت خود در زندگی ۳-هنر همزیستی (برای متاهلین) ۴- پیش از ازدواج برای مجردین که قصد ازدواج ویا ارتباط دارند ۵-فرزند پروری ۶-اموزش عزت نفس واعتماد به نفس ۷-مهارتهای کنترل خشم ۹-مهارتهای جراتمندی ۱۰-پرسونال برنددینگ ۳-این مرکز در زمینه نروفیدبک (تمرین ذهن در جهت بهره گیری بهتر)هم فعالیت طولانی دارد
×