باشگاه پیام| مدیران
آزاد سرایی

آزاد سرایی

معاونت ورزشی

سید حسین دلبری

سید حسین دلبری

مدیرفرهنگی روابط عمومی، باشگاه مشتریان و پذیرش

عبدالله افضلی

عبدالله افضلی

مدیر بازرسی

فاضل کیانی

فاضل کیانی

سرپرست حراست

×