باشگاه پیام| مدیران
علیرضا خسروی

علیرضا خسروی

معاونت مالی، اداری و پشتیبانی

آزاد سرایی

آزاد سرایی

معاونت ورزشی

سید حسین دلبری

سید حسین دلبری

مدیرفرهنگی و روابط عمومی

احسان ترکی

احسان ترکی

مدیر انفورماتیک و پذیرش

عبدالله افضلی

عبدالله افضلی

مدیر بازرسی

فاضل کیانی

فاضل کیانی

سرپرست حراست

علی سلیمانی

علی سلیمانی

مشاور مدیرعامل در امور اجرایی

×