باشگاه پیام| مدیران
آزاد سرایی

آزاد سرایی

معاونت ورزشی

عبدالله افضلی

عبدالله افضلی

مدیر بازرسی

بهروز معصومی

بهروز معصومی

مدیر حراست  

سید حسین دلبری

سید حسین دلبری

مدیر روابط عمومی، باشگاه مشتریان و پذیرش

×