شماره تلفن واحد ها


مخاطب گرامي درصورت نياز به تماس با بخشهاي مختلف موسسه فرهنگي،ورزشي ورفاهي پيام لطفا با شماره 42340000 تماس حاصل نمائيد  ويا شماره هاي داخلي بخش مورد نظر را در سه صفر آخر شماره مذكور شماره گيري نمائيد . مانند:شماره بخش روابط عمومي 42340302   مي باشد.

داخلی

شماره مستقیم

نام ونام خانوادگی

نام واحد

--

-- آقای عباسی مدیرعامل

--

--

آقای جان بزرگی

دفتر مدیر عامل

--

--

آقای یعقوبی

 دفتر مدیرعامل

301

 

آقای رخشا

روابط عمومی
302   خانم مرجانی
303 88408299 آقای صمدیان
307 88442040 آقای معصومی حراست
310 فکس
308   خانم سلیمانی
309
312  88117127 آقای رمضانی بازرسی

 

 

آقای جهانگیری

دفتر معاونت اداری و مالی و ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای سرایی

201

88473435

آقای اکبری

219فکس

88473434

202

88114120

آقای بهرامی

214

 

آقای کوره بازی

کارشناس ورزشی
215   آقای موحدی
216    آقای پهلوانی
217   آقای لب جویی
218   خانم بساطی

206

 

خانم خانمحمدی

حسابداری

207

88114199

آقای عبدالهی

208

88465504

آقای دهقان

209

 

اقای آبنیکی

210

 

خانم حسینی

224

 

آقای صدیقی نیا

180

88465502

 

آقای باقری

اموراداری و تدارکات

181

182

88476300

183

 

اقای ذوقی

211

 

خانم نظار

212

 

خانم جمالی

213

88473644فکس

 

180

 

آقای نانگیر

رفاهی

132

88473534

آقای ناطق

فرهنگی

130   آقای صادقی
131   آقای لب آبی
133
366 88473553 آقای جواد ی زاده انفورماتیک
140   آقای خراسانی
141 88443663 آقای صمدیان
305   آقای ذاکر حقوقی
304 88465503 خانم بخشی
306   آقای تبرایی فنی مهندسی

220

88473748

خانم بینش

دبیرخانه

221
222   خانم شیری چیان

120

 

خانم نقاشیان

پذیرش

121

 

خانم صادق زاده

123

 

آقای عبدی

تاسیسات

122

 

 

آقای برادران

 

آقای نظری ومیرزابیگی

129

 

اقای یوسفی

انبار

125

88465505

آقای شیروانی

رستوران 2

138

 

آقای غفوری

اسکیت

340

88473455

 

آژانس مسافرتی

 

88473444

 

نوین تاوه

داخلی

شماره مستقیم

نام ونام خانوادگی

نام واحد

150

 

آقای پشتکوهی

دفتر سالن های ورزشی

153

 

 

دفتر خدمات

151

 

 

تیراندازی

152

 

 

سالن بدنسازی2

154

 

 

زمین چمن

137

88441214

آقای صفدریان

تنیس خاکی

136

88462064

 

صخره نوردی

135

 

 

 

دفتر استخر

134

139

 

آقای راجی

بلیط فروشی

127

 

 

نگهبانی ورودی 11

184

 

 

نگهبانی ورودی 10

126

 

 

مهد کودک

155

 

 

آرایشگاه

223

 

 

آبدارخانه