مجموعه آبی-برنامه زمانبندی شش ماهه دوم سال 1395


1395/08/26

برنامه زمانبندی شش ماهه دوم سال 95 – مجموعه آبی

بانوان

20:30-19

18:30-17

16:30-15

14:30-13

12-10:30

10-8:30

7-8:30

روزها

...........

آموزشی- تفریحی

تفریحی

تفریحی

آموزشی - تفریحی

تفریحی

آموزشی- تفریحی

یکشنبه

تفریحی

آموزشی- تفریحی

تفریحی

تفریحی

آموزشی - تفریحی

تفریحی

آموزشی- تفریحی

سه شنبه

تفریحی

مدرسه شنا

تفریحی

تفریحی

آموزشی - تفریحی

تفریحی

آموزشی - تفریحی

پنج شنبه

20:30-19

18:30-17

16:30-13

12-8:30

8:30-7

سونا

12-11

11-10

10-9

آب درمانی

آقایان

22:30-19:30

19-17:30

17:30-16:30

15-16:30

14:30-13

13-12

12-10:30

10-8:30

8-6:30

روزها

تفریحی

تفریحی- آموزشی بزرگسالان

مدرسه شنا

تفریحی- آموزشی بزرگسالان

تفریحی

آب درمانی

آموزشی - تفریحی

تفریحی

مدیران

شنبه

……………

تفریحی- آموزشی بزرگسالان

مدرسه شنا

تفریحی- آموزشی بزرگسالان

تفریحی

آب درمانی

آموزشی - تفریحی

تفریحی

مدیران

دوشنبه

تفریحی

تفریحی

تفریحی- آموزشی بزرگسالان

تفریحی

آب درمانی

آموزشی - تفریحی

تفریحی

مدیران

چهارشنبه

نظافت کلی

12-10:30

10-8:30

........

جمعه

22:30 – 19:30

19-17:30

16:30-13

12-8:30

8-6:30

سونا