برنامه كلاس هاي آموزشی فصل تابستان در سال 1395


1395/03/08

 ثبت نام كلاسهاي تابستاني، 16 خردادماه از ساعت 8لغايت 13 درب 13 موسسه پيام

تعرفه آموزشی فصل تابستان پسران در سال 1395
ردیف رشته ورزشی حق تعلیم به ریال سهم کارمند به ریال ساعت روز
1 بسکتبال 2/300/000 800/000 (10/30-12)(12-13/30) شنبه -دوشنبه
2 والیبال 2/300/000 800/000 (10/30-12)(12-13/30) شنبه -دوشنبه
3 تیر اندازی 2/300/000 800/000 (8/30-12/30) شنبه -دوشنبه
4 بدمینتون 1/700/000 600/000 (9-10/30) شنبه -دوشنبه
5 پینگ پنگ 1/700/000 600/000 (9-10/30)(10/30-12) شنبه -دوشنبه
6 ژیمناستیک 1/7.00/000 600/000 (9-10/30) شنبه -دوشنبه
7 شنا 3/400/000 1/100/000 (10/30-11/45)(12-13/15)(13/30-15) شنبه -دوشنبه-چهارشنبه
8 کاراته 1/400/000 500/000 (9/30-10/30)(10/30-12)(15-16/30) شنبه -دوشنبه
9 فوتبال 4/000/000 1/400/000 (8-9/30)(9/30-11) شنبه -دوشنبه ویکشنبه-سه شنبه
10 اسکیت 3/200/000 900/000 (9/30-10/30)(10/30-11/30) شنبه -دوشنبه
11 تنيس خاكي 4/200/000 700/000 (8-9،9-10،10-11،11-12) شنبه تا چهارشنبه
12 تير كمان 4/500/000 3/000/000 (8:30-10)(10-11:30)(11:30-13) شنبه - دوشنبه
13 سنگ نوردی 2/900/000 1/100/000 (8/30-17/30) شنبه -دوشنبه
تعرفه آموزشی فصل تابستان دختران در سال 1395
ردیف رشته ورزشی حق تعلیم به ریال سهم کارمند به ریال ساعت روز
1 بسکتبال 2/300/000 800/000 (12-13/30)(13/30-15) یکشنبه-سه شنبه
2 والیبال 2/300/000 800/000 (9-10/30)(10/30-12) یکشنیه-سه شنبه
3 تیر اندازی 2/300/000 800/000 (9/30-10/30)(10/30-11/30)(11/30-12/30) یکشنبه-سه شنبه
4 بدمینتون 1/700/000 600/000 (9-10/30)(10/30-12) یکشنیه-سه شنبه
5 پینگ پنگ 1/700/000 600/000 (9-10/30)(10/30-12) یکشنبه-سه شنبه
6 ژیمناستیک 1/7.00/000 600/000 (9-10/30)(10/30-12) یکشنیه-سه شنبه
7 شنا 3/400/000 1/100/000 (10/30-11/45)(12-13/15)(13/30-15)(15-16/15) یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه
8 کاراته 1/400/000 500/000 (12-13/30) یکشنیه-سه شنبه
9 اسکیت 3/200/000 900/000 (9/30-10/30)(10/30-11/30) یکشنبه-سه شنبه
10 ایروبیک 1/400/00 500/000 (10-11) یکشنیه-سه شنبه
11 سنگ نوردی 2/900/000 1/100/000 (9-10/30)(10/30-12)(12/30-15) یکشنیه-سه شنبه
12 تير كمان 4/500/000 3/000/000 (8:30-10)(10-11:30)(11:30-13) یکشنیه-سه شنبه
13 تنيس خاكي 4/200/000 700/000 (8-9،9-10،10-11،11-12) شنبه تا چهارشنبه

images.jpg