• مهندس حميد عباسی

  نايب رئيس و مدیر عامل 

 • مهندس مهدي محتشمی

  رئیس هیات مدیره

 • مهندس محمود خسروی

  عضو هیات مدیره 

 • مهندس لطیف وصلی

  عضو هیات مدیره 

 • مهندس حسين صادق عابدین

  عضو هيات مديره

 • دكتر حسین ملک

  بازرس هیات مدیره