مهندس حميد عباسی

نايب رئيس و مدیر عامل 

مهندس مهدي محتشمی

رئیس هیات مدیره

 مهندس  حسين صادق عابدین

عضو هيات مديره

دكتر حسین ملک

بازرس هیات مدیره