• مسئول فناوری اطلاعات

  آقای احسان جوادی زاده

 • رئیس اداره حسابداری

  خانم خان محمدی

 • مسئول رفاهی

  آقای داوود یگانه

 • معاون ورزشي

  آزاد سرائي 

 • معاون مالي اداري

  فريبرز جهانگيري 

 • مسئول فرهنگي

  ناطقي

 • رییس روابط عمومی

  آقای ستار رخشا