وزارت ارتباطاتو فناوري اطلاعات                             پست بانك ايران                                               سازمان فناوري اطلاعات

شركت ارتباطات زيرساخت                                  سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديوئي                 شركت پست 

شركت خدمات هوائي پيام                                  سازمان فضائي                                                مركز تحقيقات

پژوهشگاه فضائي                                             دانشگاه علمي كاربردي پست                            ارتباطات سيار

شركت مخابرات ايران                                         سازمان ميراث فرهنگي                                     رياست جمهوري