مسئوليت انتشارخبردر اين بخش برعهده  وب سايت منشر كننده خبرمي باشد وموسسه پيام هيچ گونه مسئوليتي درخصوص انتشار اخبار دراين صفحه نمي بذيرد.

اخبار شنا

کشتی

اخبارسنگنوردی

اخبار بسکتبال

والیبال

اخبار فوتبال