معرفی موسسه


در سال 1342 زمان وزارت آقای دکتر شفیعی امکانات ورزشی باشگاه عبارت بود از یک استخر روباز و یک طبقه رخت کن و دفتر مدیریت باشگاه و یک سالن قدیمی پذیرائی به ظرفیت حدود 100 نفر در ضلع شمال شرقی محوطه ( در محل سالن بزرگ پذیرائی فصلی ) شخصی به نام دکتر نصرت بهتاش بهره برداری از آن را اجاره کرده بود و موافقت شده بود که امکانات جدیدی توسط آقای دکتر بهتاش تاسیس شود بر همین مبنا مشار الیه در سال 43 استخر دوم روباز و چهار قطعه زمین تنیس را احداث کرده ولی بدلیل اختلاف ، آقای دکتر بهتاش دعوی به دادگستری برد و نهایتاً وزارتخانه به پرداخت مبلغ 360/000 ریال محکوم شد ، چون پرداخت این مبلغ برای وزارتخانه میسر نبود، لذا مقرر گردید :
شرکت سهامی تلفن ایران باشگاه را تحویل و اداره آن را به عهده بگیرد و مبلغ مطالبه آقای دکتر بهتاش از طریق شرکت سهامی تلفن ایران پرداخت شود بدین ترتیب در مرداد ماه سال 1345 به اینجانب محمد جعفرتاج کی که در آن موقع در سمت رئیس صدور اسناد حسابداری شرکت سهامی تلفن ایران مستقر در ساختمان اجاره ای خیابان جمهوری کوچه لاله انجام وظیفه می نمودم طی ابلاغ شماره 6/21360مورخ 25/5/45 که تصویر آن پیوست است ماموریت داده شد تا به اتفاق آقای رحیم کوچصفهانی و آقای احمد عقیلی به دفتر آقای مهندس خلیل پارسا معاون آقای مهندس فتح آستوده وزیر وقت مراجعه و نسبت به تحویل و تحول باشگاه از مسئولین وزارتخانه اقدام شود .

 تحویل و تحول انجام شده چون فعالیت باشگاه منحصر به دو قسمت استخر روباز و 4 قطعه زمین تنیس بود ( قیمت فروش بلیط برای : سانس کارمند 10 ریال و غیرکارمند 15 ریال و زمین تنیس 25 ریال بوده ) و فصلی بوده است لذا اداره باشگاه در شهریور ماه 1345 پایان یافت توضیح اینکه کل کارکنان باشگاه جمعاً 8 نفر و به صورت روز مزد موقت مشغول کار بوده اند از اول سال 46 نسبت به تنظیم اساسنامه باشگاه اقدام شد و در تاریخ 14/6/46 باشگاه طی شماره 901 با عنوان موسسه از طرف هیئت موسس (آقای مهندس فتح آستوده وزیر پست و تلگراف و تلفن و مهندس همایون جابر انصاری رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی تلفن ایران ) به ثبت رسید و اولین هئیت مدیره بشرح زیر انتخاب شدند .

     آقای رحیم کوچصفهانی رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل

     آقای مهندس محمد مختاری درخشان عضو هئیت مدیره

     آقای سید محمد فخر قهاری عضو هئیت مدیره

     آقای محمد ملک محوری نور بازرس هئیت مدیره 

با انتخاب هیئت مدیره اینجانب سمتی در باشگاه نداشتم جز اینکه غیر موظف حسابهای در آمد و هزینه ها را بررسی میکردم و در تنظیم تراز نامه مشارکت داشته ام و اولین تراز نامه در سال 1347 با مبلغ 50/825/381/1 ریال در آمد و مبلغ 50/825/381/1 ریال هزینه تهیه و تنظیم و به تصویب رسیده است.
و پس از به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1360 طی حکم شماره 10/6 مورخ 9/1/60 به عنوان بازرس هئیت مدیره از طرف شهید دکتر قندی وزیر پست و تلگراف و تلفن که رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز بود منصوب و انتخاب شدم و چون مدت خدمت بازرس یک سال است لذا در مدت 27 سال بطور متوالی هر سال طبق صورتجلسات مجامع عمومی باشگاه به عنوان بازرس هئیت مدیره انتخاب شده ام.
لازم به ذکر است : پس از تاسیس شرکت مخابرات و به ثمر رسیدن جمهوری انقلاب اسلامی ایران از طرف آقای مرتضی نبوی وزیر پست و تلگراف و تلفن و آقای محمود واعظی رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تغییراتی در بعضی از مفاد اساسنامه داده شد .

لازم به ذکر است : پس از تاسیس شرکت مخابرات و به ثمر رسیدن جمهوری انقلاب اسلامی ایران از طرف آقای مرتضی نبوی وزیر پست و تلگراف و تلفن و آقای محمود واعظی رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تغییراتی در بعضی از مفاد اساسنامه داده شد .

 

 محمد جعفر تاجی کی